Gå til hovedinnhald ( Trykk Enter )

Nordre Land våpen Stafettlogg
-

Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Parken ungdomsklubb

Parken har som mål å gi et positivt fritidstilbud til ungdom som ikke nås av de frivillige organisasjonene, samt fungere som supplement til allerede eksisterende tilbud. Klubben ønsker å bidra til utvikling av ungdommens evne til å samarbeide og respektere andre og seg selv. Ved å gi den enkelte medbestemmelsesrett vil ungdomsklubben bidra til en demokratisk holdning. Gjennom å gi ungdommene erfaring fra samarbeid i grupper ønsker klubben å utvikle solidaritet, selvstendighet og samarbeidsvilje.
Parken Ungdomsklubb har som mål å delta i det forebyggende arbeidet mot rus.

Råd og veiledning. Parken kan bidra med råd og veiledning til foreldre/foresatte og samarbeidspartnere som tar kontakt med oss. Vi samarbeider med andre som har kontakt med og jobber for ungdom i Nordre Land. Dette kan være skoler, politi eller ungdommen sitt eget nettverk.

Terskelen for kontakt er lav. Dersom du vil ha råd og tips, kanskje du er bekymret for en venn og lurer på hva du skal gjøre? Ring, send en e-post eller stikk innom. Her kan du være deg selv!

Kontaktperson: Rune Rønningen

Telefonnr.: 95 19 31 54

E-post: rune.ronningen@nordre-land.kommune.no

Ungdomsklubben er åpen tirsdager 16:00 – 21:00 og fredager 18:00 – 23:00

Facebookside: https://www.facebook.com/ParkenUngdomsklubb?fref=ts

Hjemmeside: https://parkenungdomsklubb.wixsite.com/parkenungdomsklubb

Nordre Land kulturskole

Kulturskolen gir undervisningstilbud innen musikk, dans og visuell kunst til barn og unge i alderen 6 – 19 år. Målet er å gi opplæring i disse fagene utover det grunnskolen kan gi. Opplæringen tilpasses, så langt det er mulig, den enkelte elev sine forutsetninger.

Kulturskolen jobber aktivt for at alle elever skal oppleve mestring og glede ved å utøve kunstfag.

Grunnskolene og foresatte oppfordres til å kontakte kulturskolen dersom elever med ulike utfordringer har interesse for disse kunstfagene. Det er mulig å tilby tilpasset musikkundervisning gratis i skoletida. Elever som har bodd i Norge i mindre enn 4 år får gratisplasser på dansegruppene. Kulturskolen har som mål å delta i det forebyggende arbeidet for bedre psykisk helse blant barn og unge, samt å bidra til integrering i samfunnet.

 

Ta kontakt dersom du er forelder, lærer eller kontaktperson for barn som kunne ha nytte og glede av kulturskolens undervisningstilbud.

Kontaktperson:  Sigrunn Granseth

Telefonnr.: 930 13 408

E-post: sigrunn.granseth@nordre-land.kommune.no

Helsestasjon for ungdom

På Helsestasjon for ungdom møter du helsesykepleier eller jordmor som du kan snakke med om emner som opptar deg. Tilbudet er gratis for ungdom opp til 25 år.

De har taushetsplikt!

Helsestasjonen for ungdom kan bl.a. hjelpe deg med:

 • Prevensjonsveiledning og prevensjon, som p-stav og p-piller
 • Testing med tanke på kjønnssykdommer
 • Graviditetstest
 • Henvisninger til andre instanser i helsevesenet

Eksempler på andre temaer som du kan ta opp:

 • Spørsmål om kroppen
 • Hudproblemer
 • Problemer på skolen
 • Du kjenner deg trist og ensom
 • Parforhold
 • Seksualitet generelt
 • Homofili
 • Rus og rusmisbruk
 • Røyking
 • Graviditet
 • Menstruasjonen
 • Vekt og kosthold
 • Psykiske utfordringer/vansker
 • Vonde opplevelser, for eksempel seksuelt misbruk, vold/sykdom i familien

Kontaktinfo

Telefon: 41 63 95 01

Adresse: Landmovegen 5b, 2870 Dokka

Telefon til helsesykepleiertjenesten: 90 87 32 60

Åpningstid

Hver tirsdag mellom 14.00 og 17.00  (NB! Stengt når skolene har fri)

 • Kan få avtale på helsestasjonen dersom helsestasjon for ungdom er stengt. Bruk nummeret til helsestasjonen for ungdom for å avtale time.

 

Helsesykepleiertjenesten

Helsesykepleiertjenesten holder til:

Dokka: Landmovegen 5b.

Telefon 90 87 32 60

Torpa: Nord-Torpvegen 15.

Telefon 90 87 32 60

Ledende helsesykepleier: Tove Lillejordet

 • Lavterskel
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid etter nasjonale retningslinjer
 • Svangerskapsomsorg
 • Barn 0 – 4 år
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon for ungdom
 • Smittevern
 • Reisevaksinasjon
 • Barn, foresatte og andre kan ta kontakt

Tverrfaglig samarbeid

Vår målsetting er at alle barn fra 0-5 år, som oppholder seg i Nordre Land kommune, skal få et kvalitativt godt helsestasjonstilbud.

Vi tilbyr hjemmebesøk etter fødsel, samt regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen fram til barnet er 5 år. Etter dette har skolehelsetjenesten  ansvaret for oppfølgingen.

Konsultasjonene gjennomføres som gruppekonsultasjoner eller individuelt. I gruppene blir foreldre med barn født omtrent samtidig satt sammen i grupper på 4 – 5 deltakere.

Tjenesten er et lavterskeltilbud, og det er gratis.

Familieteamet

Familieteamet er et forebyggende, lavterskeltilbud rettet mot gravide, barn, unge og familier i Nordre Land kommune. 

Alle møter utfordringer i enkelte faser av livet. Hos oss tar vi utgangpunkt i det familiene selv opplever som utfordrende i hverdagen. Det kan handle om å sette grenser, barn som utfordrer, rutiner i hverdagen, få tiden til å strekke til, slitne foreldre osv.

Vi ønsker at du skal føle deg som en likeverdig partner i samarbeidet med oss.

Sammen kan vi finne gode løsninger.

Vi ønsker å finne ut sammen med deg/dere hvordan du/dere kan være en best mulig forelder, også når livet er utfordrende. Du/dere kan ta kontakt med oss direkte, eller gjennom noen andre som henvender seg til oss på vegne av deg/dere med samtykke (f.eks. helsestasjonen, skole, barnehage osv.).

Tilbudet er gratis. Familieveilederne har taushetsplikt.

Eksempler på utfordringer familier kan få hjelp med

 • Samspill
 • Grensesetting
 • Utfordringer med adferd
 • Endringer i livssituasjon
 • Veiledning og bistand til å ta kontakt med andre i hjelpeapparatet

Arbeidsmåter

 • Veiledning individuelt med enkeltpersoner eller hele familier
 • Veiledning/kurs i grupper
 • Tverrfaglig samarbeid med andre instanser
 • Veiledning/møter kan foregå i hjemmet, på rådhuset eller andre plasser

Hvem kan ta kontakt?
Familier eller enkeltpersoner.
Samarbeidspartnere kan henvende seg på vegne av familier eller enkeltpersoner som ønsker hjelp etter samtykke fra den det gjelder.

Kontaktinformasjon til familieveilederne

Mette Øversveen:    96 23 75 60
Kristin Øverlier:      47 51 41 45

Barnevernet

Barneverntjenesten har ansvar for og plikt til

 • å undersøke om det er grunnlag for å i verksette tiltak ovenfor barn og deres familier
 • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid
 • å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår
 • å følge nøye med i de forhold som barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer

Privatpersoner og offentlige instanser kan ringe eller sende skriftlig melding til barneverntjenesten når man er bekymret for om barn, ungdom eller familie har det vanskelig og kanskje trenger hjelp. Det er mulig for private å være anonyme.

Når det er grunn til å tro at det er alvorlig omsorgssvikt, plikter alle offentlige ansatte å melde fra til barneverntjenesten.

Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn 0-18 år som oppholder seg i kommunen. Dersom ungdommen samtykker ved fylte 18 år kan iverksatte tiltak videreføres fram til fylte 23 år.

Barnevernsvakt

Telefonen er bemannet hele døgnet.

Alle kommuner i Norge har en barneverntjeneste, mange har og en barnevernsvakt. Hovedoppgaven til barnevernsvakta er å hjelpe familier i krise som trenger hjelp raskt.

Barnevernsvakta er tilgjengelig på ettermiddag, kveldstid, helger og høytider – når den ordinære barneverntjenesten har stengt.

Ta kontakt dersom du selv er utsatt for eller kjenner til at barn og unge utsettes for:

 • Vold eller er vitne til vold
 • Seksuelle overgrep
 • Høyt konfliktnivå mellom foreldre
 • Foreldre som ruser seg med alkohol og / eller narkotika
 • Omsorgssvikt
 • Kjønnslemlestelse
 • Tvangsgiftemål

Barnevernsvakta gir tjenester som:

 • Akutt hjelp til barn og familier i kriser
 • Råd og veiledning, også uten å melde sak
 • Melding til barneverntjenesten

Kontaktinformasjon til barneverntjenesten

Gjøvik og Land Barnevern

Strandgata 17, 2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 60

Barnevernet sin vakttelefon 61 18 95 44

E-post: barnevernvakta@gjovik.kommune.no

Alarmtelefonen for barn og unge er åpen hele døgnet og er gratis.

 • Telefon 116 111

Se musikkvideoen for 116 111 her: alarmtelefonen

Familievernkontoret

Alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan få tilbud om behandling og rådgivning fra familievernet. På familievernkontorene møter du blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi.

 • Familievernet krever ikke henvisning fra lege eller lignende
 • Du tar selv kontakt for å gjøre en avtale med ditt familievernkontor
 • Det er helt gratis å benytte seg av tjenesten
 • Familievernkontoret har taushetsplikt

Det behøver ikke å være krise for å komme til familievernkontoret. Tvert i mot er det klokt å gripe tak i problemer i parforholdet tidlig. Mange som oppsøker familievernkontoret for å få hjelp til parforholdet har slitt en stund, og er usikre på om det går an å jobbe for å få det bedre. Det er ikke uvanlig å høre folk si at de har “mistet følelsene” for hverandre.

Familievernet har høy kompetanse på å hjelpe foreldre til å samarbeide bedre, og dersom man strever anbefaler vi å ta kontakt. Tjenesten er her for å hjelpe, og barn trenger at foreldrene samarbeider så godt som mulig.

Avdelingen på Gjøvik dekker kommunene Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Jevnaker og Lunner.

Telefon: 46 61 71 50

Telefontider: 08.00 – 14.00

Epost: Familievernkontoret.innlandet@bufetat.no

Åpningstider: 08.00 – 15.00

Hjemmeside: bufdir.no

Krisesenteret

Gjøvik Krisesenter er et ressurssenter for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret har botilbud, og et samtale-/veiledningstilbud for de som ikke ønsker å bo.

Fra 1. januar 2010 trådte Lov om krise­senter i kraft. Der ble kommunene pålagt å gi et likeverdig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn. Gjøvik Krisesenter IKS gir et tilbud til innbyggerne i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. Vold skaper utrygghet, kan medføre helseskader, tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse.

For å få gode løsninger for våre brukere er det av stor betydning at vi har et godt samarbeid med det øvrige hjelpeapparat. Krisesenteret ser det som viktig at de som benytter seg av tilbudet knyttes opp mot hjelpeapparatet i egen hjemkommune i en tidlig fase, med tanke på eventuell videre oppfølging.

Kontoret har ni fast ansatte med ulik faglig utdanning og kompetanse til å bistå personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningsloven §§ 13 til 13 e, jf. Krisesenterlova § 5.

Kontaktinformasjon

Telefon: 61 17 55 60
Besøksadresse: Gis ved kontakt
Postadresse: postboks 772, 2805 Gjøvik
E- post: post@krisesenteret-gjovik.no

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten skal bidra med å kartlegge og vurdere barn i barnehagealder og elever i grunnskolen med behov for særskilt tilrettelegging.

PP-tjenesten kan bidra med veiledning på tiltak eller utarbeide sakkyndig vurdering når det er behov for å vurdere om barnet/eleven trenger spesialpedagogisk hjelp (barnehage) eller spesialundervisning (grunnskole).

PP-tjenesten skal også arbeide med barnehager og skoler på systemnivå, for å bidra til at disse legger til rette for barn og elever med særskilte behov.

Hensikten med arbeid på individnivå og på systemnivå er at barna/elevene skal ha et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Ved henvisning til PP- tjenesten er det ped.leder/kontaktlærer i samarbeid med foreldrene/eleven, som sender henvisning. Det skal foreligge samtykke fra foreldrene/eleven før det sendes en henvisning til PPT. Når eleven er 15 år og eldre skal han/hun selv samtykke til henvisning.

I følge Barnekonvensjonen artikkel 12 skal barnet eller eleven bli hørt og få gi uttrykk for sine synspunkter. Dette gjelder også for voksne som kontakter tjenesten.

Før en henvisning skal det gjennomføres en førhenvisningssamtale med PP-tjenesten der foresatte/elev kan delta, eller barnehage/skole gjennomfører etter samtykke fra foresatte.

Logopedhjelp til barn, ungdom og voksne inngår som en del av tilbudet, med samme henvisningsrutiner som til PP-tjenesten forøvrig.

PP-tjenesten kan samarbeide tverrfaglig i kommunen, og på statlig nivå med for eksempel Statped eller BUP.

Videregående skole har egen PP-tjeneste.

Kontaktinformasjon

Leder: Marianne Thorstad

Telefon: 99 01 12 43

E-post: marianne.thorstad@nordre-land.kommune.no

Aktuell informasjon:

Barnehage- og skolemiljø

Tilpasset opplæring

Spesialundervisning

Psykisk helse- og rustjeneste

Tjenesten følger opp ungdom, voksne og familier, med psykiske utfordringer og rusrelaterte vansker. Dette gjelder både moderate og alvorlige helseutfordringer.

 • Alle kan henvende seg, også om de er bekymret for andre, etter samtykke fra den det gjelder
 • Tjenesten kartlegger behov, ønsker, utfordringer, ressurser og muligheter

Tjenesten gir tilbud om individuell oppfølging i form av motivasjons- og endringsbaserte samtaler, dagtilbud, gruppetilbud og fritidskontakt.

Søknad om tjenesten sendes tildelingskontoret.

Kontaktinformasjon

Leder: Mary Gjefle

Telefon: 95 19 31 52

E-post: Mary.Gjefle@nordre-land.kommune.no

Ergo- og fysioterapitjenesten

Tjenesten skal bistå barn og voksne som har utfordringer med fysisk funksjon, motorikk, bevegelse og selvhjulpenhet.  Årsaken kan være skade, sykdom, funksjonsnedsettelse eller hemmet utvikling som medfører problemer med daglige gjøremål og deltagelse i aktiviteter.

Tjenesten har kontorer og treningsrom i underetasjen på Landmo; Landmovegen 5, med hovedinngang fra Gamlevegen.  Det er ikke nødvendig med skriftlig søknad og vedtak på våre tjenester, ta kontakt på telefon eller mail.

Ergo-og fysioterapeutene gir tjenestene i egne lokaler, men reiser også på hjemmebesøk og til barnehager og skoler. Oppgaver:

 • Kartlegging, behandling og opptrening
 • tilrettelegging av aktiviteter og fysisk miljø
 • tilpasning av tekniske hjelpemidler ved nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel
 • råd og veiledning til barn/unge, foreldre, ansatte i barnehager og skoler

Vårt fokus er  AKTIVITET  –  DELTAGELSE –  MESTRING.

Ergoterapi: Ingen egenandel.
Fysioterapi: Ingen egenandel for barn under 16 år. Det trengs ikke henvisning fra lege.
Tekniske hjelpemidler: Gratis.

I Nordre Land finnes også tre private fysikalske institutter, samt en privatpraktiserende psykomotorisk fysioterapeut.

Kontaktinformasjon

Leder: Gro Bergan

Tlf.: 97 03 40 38

E-post: gro.bergan@nordre-land.kommune.no

Mobbeombudet

Eva Bueie Nygård er mobbeombud for alle som går i barnehage, barneskole og ungdomsskole i Oppland.

Mobbeombudene skal bidra til at barn, elever og foreldre får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskoler. Ombudet skal gjennom sitt arbeid jobbe både forebyggende med informasjon og opplæring, samt støtte barn og unge i saker om psykososialt miljø, jf. Opplæringslovens § 9a

Mobbeombudet i Oppland er et lavterskeltilbud for barn, elever og foresatte i Oppland. Alle kan spørre mobbeombudet om råd om barnehage- og skolemiljø.

Mobbeombudets oppgaver

 • Støtte og veilede barn, elever og foresatte i saker om psykososialt miljø
 • Gi informasjon og opplæring til barn, elever og foresatte (forebygging)
 • Skape dialog og oppfølging, også etter at saker er håndtert
 • Samarbeide med barn og unge, samt aktører som arbeider med barn og ungdom på ulike nivå (for eksempel elevråd, ungdomsråd, kommuner, barnehage- og skoleeiere, PPT, skolehelsetjeneste, politiet og frivillige organisasjoner)
 • Være en informasjonsressurs og veileder for ansatte i barnehage og skole

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

Alle som ønsker hjelp eller veiledning angående mobbing eller knyttet til mobbesak, kan kontakte mobbeombudet. Det kan være elever eller foresatte, men også lærere, rådgivere og skoleledere. Mobbeombudet taler barnas og elevenes sak.

Hva kan mobbeombudet hjelpe med?

Mobbeombudet kan hjelpe med ting som omhandler barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen eller i barnehagen, for eksempel:

 • gi råd til barn/foresatte om hvordan man kan gå frem for å kontakte skolen eller barnehagen i forbindelse med at barnet blir mobbet
 • veilede i fastlåste konflikter
 • gi bistand til barnehager og skoler for å sikre et trygt og godt miljø for barn og unge

Mobbeombudet skal ivareta barns og elevers rett til et trygt og godt lærings- og skolemiljø, fra barnehage til og med 10. klasse.

Mobbeombudet er innført i alle landets fylker og jobber etter et nasjonalt mandat.

Kontaktinformasjon

Telefon: 40 40 86 11

E-post: eva.bueie.nygard@oppland.org

Elevtjenesten i videregående skole

Alle videregående skoler i Oppland har en rådgivningstjeneste, også kalt elevtjenesten.

Elever i videregående opplæring har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbud, yrkesvalg og sosiale utfordringer.

Elevtjenesten består av:

 • Utdannings- og yrkesrådgiver/karriereveileder
 • Sosialpedagogisk rådgiver
 • Helserådgiver
 • Oppfølgingstjenesten (OT)

Elevtjenesten på hver skole skal samarbeide med Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT).

Ønsker du å komme i kontakt med en rådgiver, finner du kontaktinformasjon på de videregående skolenes nettsider.

Kompetanseteamet

Hva gjør vi?

Kompetanseteamet består av representanter med lang erfaring, bred kunnskap og kompetanse fra arbeid med barn, unge og familier. Teamet skal bistå med følgende:

 • dyktiggjøring av ansatte
 • råd og veiledning
 • drøfting av saker
 • veilede inn mot riktig tjeneste
 • kompetanseheving på systemnivå
 • bidra til å sikre informasjonsflyt på tvers av tjenester/nivå
 • åpenhet på tvers av instanser
 • bred kompetanse om ulike fag og tjenester
 • kompetanseutvikling og kompetansespredning til ansatte og foresatte

 

Hvem er vi?

 • Gunn Anne Skår Struksnæs, veileder PPT
 • Marianne Thorstad, leder PPT
 • Tove Lillejordet, leder helsesykepleiertjenesten
 • Mary Gjefle, leder psykisk helse- og rustjenesten
 • Grethe Bjørke, avdelingsleder i NAV
 • Mette Øversveen, familieveileder
 • Kristin Øverlier, familieveileder
 • Liss-Iren Uhlen, familieveileder Gjøvik og Land barneverntjeneste
 • Trine Solberg, klinisk vernepleier BUP
 • Silje Ludvigsen, fagkoordinator Tjenesteutvikling 0-24

Hvem kan kontakte oss? 

Henvendelser til teamet skal komme gjennom ansatte i tjenestene som er tettest på barn, unge og familier. Teamet er tilgjengelig på mail og telefon. Saker kan meldes muntlig eller skriftlig.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 46 85 37 87

E-post: Kompetanse0_24@nordre-land.kommune.no

Nok. (tidligere SMISO)

Nok. er et lavterskeltilbud til ungdom over 16 år, som har vært utsatt for seksuelle overgrep og for støttepersoner for incestutsatte barn og voksne, samt for de som ønsker informasjon og veiledning.

Ordet «nok» representerer ikke en forkortelse, men hva senteret jobber med. Nok. signaliserer et tydelig stopp-punkt og gjenspeiler sentrenes felles visjon «Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep». Samtidig henviser navnet til målgruppens egenkraft og styrke. Et stopp-punkt markerer også forandring, håp og fremtid i tråd med vårt slagord «Sammen finner vi veien videre».

Ungdom under 16 år kan ta kontakt, men kan kun komme til samtaler i samarbeid og forståelse med foresatt(e) eller støtteperson i hjelpeapparatet.

Vi har lokaler sentralt i Gjøvik. Her disponerer vi  kontorer, aktivitetsrom, grupperom og koselige oppholdsrom.

Siden vi er et lavterskeltilbud, trengs ingen henvisning for å ta kontakt med oss. Alle kan henvende seg direkte til senteret – anonymt, hvis ønskelig.

Alle våre tilbud er gratis!

Vårt mål er å gi støtte, veiledning og hjelp til brukere basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp.

Videre skal Nok. drive forebyggende arbeid, informasjon, undervisning og rettledning til andre instanser. Vi erstatter ikke, men kommer i tillegg til offentlige hjelpeinstanser.

VI HAR TAUSHETSPLIKT.

Våre åpningstider: mandag til fredag 08-15.30.

 

Kontaktinformasjon

Nok. Gjøvik
Glassverksgt. 5
2815 Gjøvik
61 17 14 00
post@nokgjovik.no

Landsdekkende hjelpetelefon
(gratis grønt nummer): 800 57 000

Barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

BUP Innlandet  gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0 til 18 år, hvor det er mistanke om eller påvist psykiske lidelser. Målet er at tilbudet skal bidra til økt livskvalitet og mestring. Enheten samarbeider med barnets/ungdommens foresatte og familie, kommunale tjenester og andre etater. Henvisninger til BUP må komme fra fastlege, annen lege, psykolog eller barneverntjenesten.

BUP Gjøvik gir tilbud til barn og unge i kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land og Nordre Land som opptaksområde. Tilbudet er frivillig.

Kontaktinformasjon

BUP Gjøvik
Enheten holder til i egne lokaler like ved tennishallen i Gjøvik.
91 50 62 00 (08.00-15.30)
postmottak@sykehuset-innlandet.no